NPC Details

Basic Information

Lv.1 Público entusiasta
Público entusiasta
HP 108 Damage 9
Type Neutral
Location

Arena de Acero X: 270, Y: 422 Arena de Acero X: 265, Y: 411 Arena de Acero X: 268, Y: 411


Comments powered by Disqus