NPC Details

Basic Information

Lv.1 Público entusiasta
Público entusiasta
HP 108 Damage 9
Type Neutral
Location

Arena de Acero X: 258, Y: 413 Arena de Acero X: 268, Y: 418 Arena de Acero X: 271, Y: 416


Comments powered by Disqus