NPC Details

Basic Information

Lv.99 Sacerdote Falco
Sacerdote Falco
HP 143,778 Damage 5,272
Type Neutral
Location

Falconia X: 163, Y: 129 Falconia X: 62, Y: 129 Falconia X: 53, Y: 205 Falconia X: 183, Y: 196 Falconia X: 184, Y: 190


Comments powered by Disqus